Clicky

Privacy / Huishoudelijk reglement

Privacy

In deze privacyverklaring willen we alle bij TP Rumbeke aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

TP Rumbeke stelt alles in het werk om de privégegevens van haar leden te beschermen en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit wil zeggen dat we de gegevens enkele gebruiken voor intern gebruik en verwerking van gegevens voor lessen, kampen, inschrijving Tennis Vlaanderen en andere club gerelateerde evenementen. De gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen ivm aankomende evenementen. Wie de nieuwsbrief niet langer wil ontvangen kan zich heel eenvoudig uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

Teneinde het spelen van tennis onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon en emailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via de website van de club. Op eenvoudig verzoek kunt u zich laten verwijderen uit deze lijst.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

  • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer
  • Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
  • Alle personen die namens TP Rumbeke van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Foto en videomateriaal

Tijdens kampen, lessen, tornooien, evenementen en andere activiteiten op onze terreinen worden soms foto's genomen of video's gemaakt door de club.
De club gebruikt deze foto's enkel om te publiceren op de eigen website, eigen social media kanalen, tv-schermen in onze bar en de ingang van het complex, nieuwsbrieven of op promotiemateriaal van de club.
Foto- of videomateriaal wordt nooit aan derden aangeboden of verkocht.
Staat u op een gepubliceerde foto en wilt u dit niet dan kan u mailen naar info@tprumbeke.be met de vraag de foto te verwijderen.
Vermeld hierbij over welke foto het gaat en op welk medium deze foto te zien is.


Inzage gegevens

Wenst u te weten welke gegevens we over jou hebben bijgehouden dan kan je altijd mailen naar info@tprumbeke.be
Indien u dit wenst kunnen we alle gegevens wissen uit onze database.

Wens je je uit te schrijven uit onze nieuwsbrief, dan kan dit door onderaan in de nieuwsbrief te klikken op de uitschrijflink.
Jou gegevens worden nooit doorgegeven aan derde partijen. Enkel voor Tennis Vlaanderen dienen we jou gegevens in het systeem in te geven.

Opgeslagen gegevens

De gegevens van de leden van TP Rumbeke worden opgeslagen in verschillende databases binnen de club en door Tennis Vlaanderen en worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Tot maximum 5 jaar inactiviteit.

Tennis Vlaanderen

Op deze pagina kan je de privacy verklaring bekijken van Tennis Vlaanderen.

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten ivm de privacy van je gegevens dan kan je altijd mailen naar info@tprumbeke.be
Ben je niet tevreden over de manier waarop TP Rumbeke omgaat met de gegevens dan kan je contact kan opnemen met de privacy autoriteit.

Contactgegevens

TP Rumbeke
Wervikhovestraat 7A
8800 Rumbeke
Telefoon : 051 24 87 62
Email : info@tprumbeke.be

Wijziging privacy statement

TP Rumbeke kan zijn privacyverklaring wijzigen.Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

Huishoudelijk reglement TP Rumbeke en TC Onledemolen

Lid worden

De raad van bestuur beslist elk seizoen over de aansluiting van een lid.
Het lid zal kennisnemen van dit huishoudelijk reglement en dat van Rista vzw. (www.rista.be)
Het lid volgt voor inschrijving de procedure via tennis Vlaanderen.
Elke speler die lessen volgt, interclub speelt en/of vrij wil spelen moet het volledige lidgeld betalen.
Het lidgeld is steeds verworven en wordt niet terugbetaald. Het licht is inbegrepen in het lidgeld.
Het bestuur kan een lid voor een gesprek oproepen naar de vergadering van de raad van bestuur.

De terreinen en infrastructuur

De terreinen worden betreden met aangepaste sportschoenen.
Na het gebruik van de buitenterreinen wordt er steeds geveegd. De borstel of veegmat wordt op de juiste plaats teruggehangen. (tennis)
De kosten voor aangebrachte schade aan de infrastructuur en voorwerpen kan teruggevorderd worden.
De lichten van de padelterreinen worden na gebruik steeds gedoofd. Bij inbreuk zal 30 euro aangerekend worden.

Spelen

Ik speel enkel leden van onze vereniging. Spelen met niet-leden kan slechts onder strikte voorwaarden..
Ik boek via het reserveringssysteem en verander niets aan de tijdsvakken.
Bij enkelspel worden twee namen ingevuld, bij dubbelspel vier. Het boeken van twee uur na elkaar door het aanbrengen van twee namen per uur en dan twee uur spelen met vier (dubbel) is verboden. (tennis)
Bij padel worden steeds vier namen ingevuld.
Het niet gerechtigd spelen ( bv. spelen zonder lid te zijn, spelen met niet leden, spelen onder een andere naam, …) wordt aangerekend aan minimaal 30 euro.

Houding

Ik ben lid van de club en vertegenwoordig mijn club op waardige manier.
Ik heb respect voor de leden van de club in het algemeen en de medewerkers en vrijwilligers in het bijzonder.
Ik benadeel mijn club niet door negatieve kritiek te uiten over de club in het algemeen en de werking in het bijzonder.
Ik werk mee aan de opbouw van mijn club.

Kledij

Indien de club kledij ter beschikking stelt wordt deze gedragen tijdens de interclub- en competitiewedstrijden.

Lessen, kampen enz…

Alle gelden (kamp- of stagelidgeld en lesgelden) zijn verworven en kunnen nooit worden teruggevorderd.
Bij het te laat betalen van les-, kamp of stagegelden wordt het desbetreffend bedrag verhoogt met 10 %. 

Geplande lessen gaan steeds door en worden enkel geannuleerd vanuit de organisatie omwille van weersomstandigheden.
Gemiste lessen omwille van afwezigheid, ziekte, ... verlenen geen recht to terugbetaling van het lesgeld.

Bij annulatie na meer dan 1 week na bevestigingsmail (niet de betalingsmail), dan wordt het volledige bedrag betaald door inschrijver.
Bij kampen wordt bij annulatie een week voor de start van het kamp, een forfait van €35 betaald door inschrijver.

Maatregelen

Het niet naleven van de hierboven vermelde gedragsregels en deze vermeld in de huishoudelijke reglementen kan leiden tot maatregelen, zelfs een uitsluiting of niet aansluiting.

Interclub

Interclubwedstrijden gaan altijd voor op een reservatie.
De interclubleider of wedstrijdverantwoordelijke kan je reservatie verwijderen.

Tornooien

Tornooiwedstrijden  gaan altijd voor op een reservatie.
De tornooileider of tornooiverantwoordelijke kan je reservatie verwijderen.

Afhalen prijzen

Wint u een prijs op een tornooi of evenement georganiseerd door TP Rumbeke / TC Onledemolen of Rista dan kan die afgehaald worden op de prijsuitreiking.
Indien u laat weten dan u niet aanwezig kan zijn dan wordt de prijs voor u veertien dagen bewaard in het secretariaat waar het na afspraak afgehaald kan worden.